South Korea's impeached president says goodbye

Follow this tuber!