Scarf promises to ruin paparazzi photos

Follow this tuber!